Architect & Interior Design Company

Architect & Interior Design Company

Architect & Interior Design Company

Architect & Interior Design Company

See More

About Us

เกี่ยวกับเรา
บริษัท บีโฮลด์ อาร์คิเทค แอนด์ อินทีเรีย ดีไซน์ จำกัด เป็นบริษัทออกแบบสถาปัตยกรรมและออกแบบตกแต่งภายใน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2014 มีความชำนาญในการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรม ออกแบบตกแต่งภายใน ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ออกแบบการให้แสง และออกแบบองค์ประกอบทางศิลป์ ทั้งสำหรับที่พักอาศัยส่วนบุคคลและพื้นที่เชิงพานิชย์

วิสัยทัศน์
เราเชื่อว่างานด้านสถาปัตยกรรมและออกแบบตกแต่งภายในนั้นมีความสำคัญ ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน หากแต่เป็นความสอดคล้องจนเป็นท่วงทำนองเดียวกันที่สมบูรณ์ เราจึงให้ความสำคัญกับความสวยงามในทุกๆองค์ประกอบที่เราลงมือทำ และเล็งเห็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับองค์ประกอบอื่นๆในธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น แสง เงา ผิวสัมผัส และชีวิต เราจึงนำสิ่งที่ได้สัมผัสมาถ่ายทอดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละโครงการ เราถนัดการออกแบบเพื่อตอบสนอง ความต้องการต่างๆของมนุษย์ให้เรียบง่ายและยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของงานออกแบบและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่บีโฮลด์ เรา ให้คุณค่ากับความซื่อตรงและการทำงานอย่างดีเลิศ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการทำงานของเรา

Recent Publication

Contact

Behold Architect and
Interior Design Co., Ltd

Address:
35 Nawamin 14 Lane 25,
Khlongchan, Bangkapi,
Bangkok, 10240

Mobile: 087-548-5200
Studio: 02-116-9995

Email: beholdthailand@gmail.com

Line QR Code